Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέση πρακτικής άσκησης στην Ολλανδία

Ανακοινώσεις / Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Αποστολέας edel | Δημοσίευση: Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2012 - 13:02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με τη Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Ελληνοολλανδικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση μιας (1) θέσης για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών στην ασφαλιστική εταιρεία Achmea στην Ολλανδία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2012. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 24 Φεβρουαρίου 2012 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

· Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αναλογιστικής, Στατιστικής.

Η θέση για πρακτική άσκηση είναι η παρακάτω :

· Graduate Trainee in Achmea

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:

Α. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.

Β. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή ΤΟΕFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5).

Γ. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7.0 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχου βαθμού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Δ. Μεταπτυχιακός τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Δ. Άριστη Γνώση Η/Υ.

Ε. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

ΣΤ. Εργασιακή εμπειρία ενός έτους αποτελεί επιπλέον προσόν αλλά όχι απαραίτητη προϋπόθεση.

Επιπλέον Πληροφορίες :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι την 24 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία του Ιδρύματος τα εξής:

1. Ένα πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα.

2. Έκθεση μιας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θέση.

3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές παρακαλούνται να αποστείλουν βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και η επιλογή τους θα οριστικοποιηθεί εφόσον θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

4. Ένα αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της ξένης γλώσσας.

5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό και άλλη μια από τον πιο πρόσφατο εργοδότη σε περίπτωση που υπάρχει.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 10674 ΑΘΗΝΑ.

Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα, του Ελληνοολλανδικού Επιμελητηρίου και της ασφαλιστικής εταιρείας Achmea. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.


Άλλες πληροφορίες

Η Achmea είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ολλανδία και δραστηριοποιείται σε 7 ακόμη χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Όμιλος INTERAMERICAN). Προϋπόθεση για την από το Ίδρυμα επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την εταιρεία Achmea B.V. Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε € 1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος, έως το ποσό των €250,00, ενός αεροπορικού εισιτηρίου από την Ελλάδα στην Ολλανδία (με επιστροφή). Η εταιρεία θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας και προτίθεται να καλύψει τα έξοδα του ενοικίου. Το Ίδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιοδήποτε λόγο. Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Ολλανδικού Κράτους, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://ftp.soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://ftp.soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2654